A Magyarországi Baptista Egyház küldetése, hogy minden településen legyenek, egészséges, a társadalomhoz kapcsolódó, és arra pozitív hatást gyakorló baptista gyülekezetek. Krisztus látszódjon rajtunk keresztül! A cigánymisszióban, a cigányok között is!

A baptista cigánymisszió legfontosabb célja társadalmunk legelutasítottabb, kirekesztett emberei, a cigányság elérése az evangéliummal, cigány emberek és közösségek életének rendezése, felépítése, lelki növekedése, helyi szolgálók kinevelése, képzése, tanítványozása, a szolgálatra elhívottak mentorálása, hogy ők maguk tudjanak új embereket elérni, megtérésre segíteni, gyülekezetet plántálni, az új gyülekezetek felépült tagjai pedig ugyanúgy ennek a folyamatnak a részévé válnak.

A cigánymissziót körülöleli és szükséglet alapon támogatja az egyházon belüli oktatás, szociális munka, a magyar gyülekezetek, a foglalkoztatás, a nevelő szülői hálózat, a segélyakciók, valamint a társadalmi partnerek. Egyházunk keretében működő gyülekezeteink, oktatási, szociális, karitatív intézményeink és szervezeteink munkája nyomán nap, mint nap több tízezer emberért vállalunk felelősséget hazánkban és határainkon túl is. Jelentős szerepet vállalunk tevékenységeink körében a rászorulók, köztük a hátrányos helyzetű, cigány emberek támogatásában is.

Látásunk, hogy az újjászületett, lelkileg felnőtt cigány emberek és közösségek új embereket és közösségeket nyerjenek meg Jézus Krisztusnak, Isten országának. Ehhez pedig minden eszközt megragadunk.

 

Kezdetek…

A magyarországi baptista cigánymisszió szervezett formában az 1990-es évek elejétől kezdődött. Egymástól függetlenül az 1989-es Billy Graham evangélizációján a soltvadkerti baptista gyülekezettel eljött egy cigány család, amely utána kérte, hogy otthon is legyenek bibliaórák. Ugyanakkor a tuzséri cigánytelepen is elindult egy gyermek-, majd felnőttfoglalkozás. 1995-ben pedig Csobánkáról néhányan megtértek a szentendrei gyülekezetben. Így a baptista cigánymisszió kezdetét pontosan nem lehet meghatározni, de mindig voltak, olyan baptista testvérek (Szegedi Tivadar, Vágó István. Révész Árpád, Frei Antal, Szász Ferenc), akik szívére helyezte Isten a cigány emberek megtérését. Az ő áldozatos munkásságuk hatásának köszönhető, Magyarországon 1999-ben, az I. Baptista Roma Konferenciával szervezettebb formában indulhatott el a roma misszió. Azután az egyház vezetése Csuhai József lelkipásztort bízta meg az országos missziómunka összefogásával, ma pedig Kovács Bálint a cigánymissziós bizottság elnöke.

Gyülekezetek és célok

Az elmúlt tizennyolc évben sok testvér munkálkodott a misszióban és a kitartó, áldozatos munka eredménye beérett és néhány év alatt több mint 30 helyen jött létre házi csoport és gyülekezet. A létszám elképesztően gyorsan növekedett, több mint 400 fő lett bemerítve. Néhány magyar testvér vállalta a szolgálatot a cigány testvérek között, de a távolság, és a rohamosan növekvő létszám miatt egyre kevesebb idő jutott a tanítványozásra. Szolgálók hiányában, túlságosan hamar lettek a cigánytestvérek beállítva a szolgálatba, a vezetésbe, és hamar meglátszódott, hogy ez a lelki fejlődés rovására ment. Tapasztalataink szerint, 10-15 éves bemerített élet után vannak igazi megújulások, megtérések, és ennek nyomán a gyakorlati életben látható életváltozások. Az újonnan megtérők élettel telivé teszik a gyülekezet légkörét. A környezetben az életkörülményeiken látszódik a változás, a gondolkodásban a gyereknevelésben a lakókörnyezet megszépítésén, rendben tartásán keresztül.

A mai missziónk célja, az elesettek felkarolása és a lelki sebek gyógyítása, a gyermek, ifjúsági és női munka terjesztése, fejlesztése, a megtérők lelkigondozása és tanítványozása, annak érdekében, hogy a megtérésnek gyümölcsei láthatók legyenek. Célunk még a gyülekezeti élet megszilárdítása, a lelkimunkások nevelése. Az igei szolgálat mellett elengedhetetlen a sokrétű lelkigondozói, életvezetési, tanácsadási szolgálat, valamint a fizikai szükségletek kielégítése. Terveink között szerepelnek a gyülekezetek vezetőinek a tanítása, a férfi-, női-, gyermekmunka erősítése, a teológiai tanulmányok folytatása az igei szolgálattevők részére. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a magyar gyülekezetekkel, egyházunkon belüli oktatási és szociális intézményekkel történő együtt munkálkodást, és hidak építését a társadalomban.

Örülünk és hálásak vagyunk a felekezetközi együttműködésért is. Az egyházunkban végzett szolgálat mellett igyekszünk aktívan részt venni a protestáns egyházak cigánymissziós összefogásában. Az evangélikus, metodista, pünkösdi és református cigánymissziók vezetői mellett, baptista részről Kovács Bálint a fórum aktív tagja. A protestáns összefogás kezdeményezései az egyházainkban és társadalmunkban híd szerepet betöltő közös kiadványok, konferenciák és programok. A hazai szolgálat mellett, bekapcsolódunk a nemzetközi cigánymissziós hálózatba is, melynek keretében több mint 30 ország cigány és nem cigány missziós munkatársával szolgálunk a cigányok felé és építjük együtt Isten Királyságát.

Gyermekek és ifjak

2011-ben indult el a gyermekmunka újra a cigánymisszióban. Jelenleg három-négy gyülekezet van, ahol gyermek és ifjúsági munka folyik. Elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében, Vaján, Lucfalván, Tuzséron.

Eleinte ritkábban voltak alkalmak, majd rendszeresen, most már vasárnapoként vasárnapi iskola van. Nyáron beindult a nyárin napközis táborunk, amely a gyermekek életében meghatározóvá vált több szempontból is. Az iskolai időszakban pedig tanodát indítottunk el a tanulni akaró gyermekek részére.

Célunk, hogy mind lelki, mind társadalmi szempontból olyan generáció nőjön fel, amely átadott életével hatással tud lenni környezetére. A gyermekek meg kell állják a helyüket a társadalomban, annak meghatározó részévé kell váljanak, és felelősséget kell érezzenek a közösség tagjaiért. Ez azonban hosszú folyamat, így nekünk is sok türelemre kitartásra van szükségünk, a többségi társadalom részéről pedig megértésre.

Célunk az is, hogy cigány és nem cigány gyülekezetek együtt munkálkodjanak az evangéliumért, hogy magyar és cigány testvérek is vállaljanak szolgálatot a cigánymisszióban, a gyermekmunkában.

Nagyon örülünk, hogy a gyermekek rendszeresen járnak az alkalmakra és hatással van rájuk Isten igéje. A gyülekezetből az utóbbi időben többen is bekapcsolódtak a gyermekmunkába. A helyi nem cigány gyülekezetből néhányakkal együtt szolgálhattunk a nyári táborban, amely erősítette a gyülekezetek közötti kapcsolatot.

Ami a jövőt illeti, szeretnénk folytatni és fejleszteni a tanodai programunk, a helyi iskolával együttműködve pedig szeretnénk eljuttatni az evangéliumot a többi gyermekhez is. A tanodai programot a vasárnapi iskola mellett indítottuk. Ennek célja, hogy gyermekeink életében nem csak belső lelki változások történjenek, hitben, hanem társadalmi helyzetük is változzon, iskolai teljesítményük javuljon, felzárkózzanak társaikhoz, fejlődjenek készségeik és képességeik. A tehetséggondozás is kiemelt célkitűzés. Kell, hogy kialakuljon a hátrányos helyzetű gyermekekben egy pozitív jövőkép magukkal és lakókörnyezetükkel kapcsolatban.

Tervezzük még a nyári táborok, sport, egészségügyi és prevenciós programok szervezését. Mindehhez odaszánt segítőkre, teljes idejű munkatársakra, kitartó imádságra, anyagi támogatásra van szükség. De nagyon szívesen fogadunk tárgyi felajánlásokat, mint például iskolakezdés előtt taneszközöket.

Jó látni, hogy amikor a gyermekek értékesnek érzik magukat és, hogy szeretve vannak, nyitottakká válnak Isten igéje iránt, így szívesen részt vesznek a nekik szervezett programokban. Hálásak vagyunk, hogy láthatjuk életükben Isten munkáját. Az idei gyermektáborunkban többen is elhatározták, hogy közeledni szeretnének Istenhez. A gyermekek aztán nagy örömet okoznak szüleiknek is, hiszen a szülők látják, hogy jó helyen vannak, sok jó élmény éri őket. Egyre jellemzőbb, hogy egyre több szülő akar segíteni és be akar kapcsolódni ebbe a munkába.

A gyermekeken keresztül elérjük a szülőket is. A gyermekek megnyerése Krisztusnak a szülőket is a gyülekezetbe vezeti, ezáltal az Ige megismerésén keresztül ők is elfogadhatják Krisztus szabadító kegyelmét.

Jövőbeli terveink között szerepel az ifjúsági munka megerősítése, több korcsoport szétbontása. A gyülekezetek többségébe járnak fiatalok, de sajnos nagyon kevés helyen foglalkoznak velük. Nagyon fontos lenne a foglalkozás, hiszen egy közösség jövője olyan lesz, mint amennyit a fiataljaival törődik. A fiatalok többsége nehéz körülmények között él. Nap, mint nap meg kell küzdeniük a környezetükből áramló negatív hatásokkal: előítéletekkel, droggal, bűnözéssel stb. Kevesebb esélyük a boldog életre. Sokszor nem találják a kapaszkodót, nincs olyan ember a környezetükben, aki jó példát tudna mutatni számukra. Nincsen, akivel megosszák gondolataikat, problémáikat. Szeretnénk ezekhez a fiatalokhoz szeretettel odafordulni és átsegíteni őket az életük nehéz időszakán, de leghőbb vágyunk, hogy találkozzanak Istennel, aki képes reményteljes jövőt adni számukra, mindannyiunk számunkra.

Női szolgálat

Több mint tíz éve indult el a női szolgálat ilyen-olyan formája a baptista cigánymisszióban. Az évek alatt az ország több településén folyt ez a munka, de a cigány gyülekezetek, közösségek meggyengülésével, a nőkkel való találkozások is megszűntek. Ma a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján, Tuzséron, Rétközberencsen folynak a rendszeres alkalmak, de szeretnénk ezt másfele is terjeszteni.

Egyéni és közösségi szinten is szolgálunk a cigány asszonyok, lányok felé. Mentorálunk, lelki gondozunk, tanulmányozzuk a Bibliát, csendesnapokat, közösségi alkalmakat tartunk, egészségmegörző programot tervezünk.

A rendszeres egyéni mentorálásban régen megtért, de a világba visszatérő asszonyokat segítünk vissza az Úr útjára, megromlott, reménytelennek tűnő házasságuk helyreállásában segítünk, életváltozásra hívunk minden régi és új női érdeklődőt.

A női konferenciák áldása mellett elindultak a női alkalmak, gyerektáborok, sőt gyülekezetek is alakultak ezek nyomán. A gyerekcsoportokból a tini lányok ki lettek emelve és velük csajos programok szerveződtek, tanítványozás folyik, felkészítve őket gyerektábori segítőnek.

A női alkalmakon négy generációt is össze tudunk számolni. Dédnagymama adta át a lakását az összejöveteleknek. Olyan interaktív alkalmakat szervezünk, ahol mindenki kap, és lehetőségéhez képest tesz is valamit. Az összejövetelek célja a testi, lelki megmozgatás, hogy jó legyen a talaj az örömhír befogadására. Az összejövetelekre jellemző a sütés-főzés, mozgás, játék, csoportjelenetek, rengeteg ének, felszabadult közösség. A felpezsdült, hasznos tevékeny munkára a férfiak is felfigyelnek, támogatják feleségeiket, egymás között beszélgetéseket szerveznek. Majd a szomszédasszonyok, családtagok is szívesen jönnek el az alkalmakra. Az a tapasztalat, hogy a gyülekezetbe nehezebben, de a női alkalmakra háromszor annyi nő jön el. Ezért kihasználjuk ezeket az evangélium hirdetésre.

Terveink közé tartozik a minden női korosztály elérése, az anyák tanítása abban, hogy lányaikat az életre készítsék fel és ne a divatra és az udvaroltatásra. Fizikai, szellemi érintésre, elfogadásra, szeretetteljes közösségre van szükségük, ahol Jézus újjáteremtő erejét elfogadva kivirágozhatnak. Megtalálják a helyüket. Megtanulják, ki az úr a háznál igei szempontból. Köztük élve, kultúrájukat megértve tehetünk csak fel kérdéseket, adhatunk tanácsokat életmódjukra nézve.

Női vezetőket kell képezzünk, akik tovább vezetik a saját csoportjukat. Egyelőre még nem vállalják ennek felelősségét, ezért szükség van a magyar testvérnők támogatására. Tervezzük végig látogatni a magyarországi baptista cigány gyülekezeteket, majd regionális és országos találkozásokat szervezni, hogy tanuljunk egymástól, bátorítsuk egymást.

Vágyunk az, hogy a cigány nők, asszonyok, lányok is értékesnek tartsák magukat és ne csak a sorsuk, a szegénység, röghöz kötöttség távlatából nézzenek előre. Szeretnénk, ha egyre többet látnának a mennyei horizontból is: mi Isten célja velük a családjukban, környezetükben. Megváltozott hívő életükre a magyar társadalom fel fog figyelni, példákká válnak. Lassú a fejlődés, de megéri kitartani mellettük, gyönyörködve lényük kivirágzásában.

 

Lelki munkások

Régi vágyunk teljesült, amikor a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében és finanszírozásában elindult egy roma lelkimunkás képzés magyarországi, romániai és ukrajnai roma gyülekezetek vezetői, illetve leendő vezetői számára. Három éves iskola, amelynek a tananyaga, már szolgálatban munkálkodó cigány testvéreknek készült. A teológiai ismeretek mellett gyakorlati felkészültséget is ad a cigánymisszió hatékonyabb végzéséhez. Úgy van felépítve a tanterv, hogy három év után mindennapi tevékenységükben könnyebben boldoguljanak, a felmerülő kérdésekre helyes választ adjanak és biztos tudás birtokában erősödjenek meg a cigány pásztorok, gyülekezeti vezetők és segítők abban a hitükben, hogy tetteiken ott van Isten áldása.

Bár a résztvevők különbözőek, mindannyian Isten gyermekei, akiket az Úr egyformán szeret, és számukra ugyanúgy feladatot ad: márpedig a legnagyobb feladat, hogy hirdessék az ő igéjét és tegyék tanítványává az embereket, elsősorban cigányok lakta településeken.

MBE Cigánymissziós bizottság